نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی علوم و فنون بابل، بابل، ایران.

2 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

قابلیت بازاریابی، باتوجه‌به انطباق سازمانی ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکت‌ها به بهبود عملکرد توسعه محصول جدید است. درک چگونگی رابطه قابلیت‌های بازاریابی،  انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا بین قابلیت‌های بازاریابی انطباق سازمانی و عملکرد توسعه محصول جدید تأثیر دارد یا خیر. تحقیق حاضر از انواع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است و ازآنجایی‌که به دنبال یافتن تأثیر بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع رگرسیون نیز است. جامعه آماری تحقیق، جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه مدیران، معاونین و کارشناسان بخش بازاریابی و فروش شرکت‌های لبنی گلا، کاله و هراز آمل هستند که در حدود 147 نفر می‌باشند. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش 107 نفر به طور نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، از طریق پرسش‌نامه استاندارد است که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسش‌نامه‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات، نشان‌دهنده تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید می‌باشد و تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید می‌تواند از طریق ساختار مبتنی بر مشتریان و یکپارچگی میان عملکردی تعدیل شود. اما تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید نمی‌تواند از طریق تمرکززدایی تعدیل شود. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که  انتفاع و  اکتشاف در تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد توسعه محصول جدید نقش میانجی جزئی دارد.

کلیدواژه‌ها