نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند، قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری، ابزار مناسبی جهت دستیابی شرکت‌ها به عملکرد بازار بهتر هستند که درک چگونگی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا هدف اصلی این تحقیق شناسایی تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند بر قدردانی مشتری و وفاداری رفتاری در شرکت بیمه آرمان است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع‌آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی - پیمایشی است و ازآنجایی‌که به دنبال یافتن رابطه بین متغیرهای پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مشتریان احتمالی شرکت بیمه آرمان استان مازندران هستند  که باتوجه‌به جدول مورگان تعداد نمونه تحقیقی حاضر، برابر با 385 می‌باشد که از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف (KS) استفاده کرده‌ایم. نتیجه آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف (K.S) این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع مربوطه پذیرفته می‌شود؛ بنابراین جهت برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون استفاده کرده‌ایم که نتایج حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری‌های بازاریابی رابطه‌مند و ابعاد آن (پست مستقیم، پاداش‌های ملموس، ارتباطات بین‌فردی و رفتار ترجیحی) تأثیر مثبت و معناداری بر قدردانی مشتری دارد و پست مستقیم و رفتار ترجیحی دارای بیشترین تأثیر بر قدردانی مشتری می‌باشد. همچنین تأثیر قدردانی مشتری بر وفاداری رفتاری مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها