نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پایان نامه شناسایی رابطه بین ویژگی های ساختاری و محتوایی یک شعار تبلیغاتی مناسب برای بانک ها از منظر مشتریان و رفتار خرید مشتریان  (بانک های دولتی و خصوصی-ملت،پارسیان،ملی و انصار) در شهر تهران در سال 1394 است.متغیر وابسته در این پژوهش بر اساس تحقیق کاتلر و آرمسترانگ (2008) از عوامل فردی موثر بر رفتار خرید مشتریان، سه عامل شامل: میزان رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان به بانک انتخاب شده است. متغیر مستقل نیز براساس نظریه دستور گشتاوری چامسکی (1957) شعار تبلیغاتی به دو بعد محتوایی و ساختاری تقسیم شده است. مدل محقق ساخته عزیزی و دیگران (1391) و عوامل فردی رفتار خرید مشتریان کاتلر و آرمسترانگ (2008) استفاده می شود. تعداد 200 پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری مشتریان بانکها) توزیع و جمع آوری و پس از محاسبه انحراف معیار سؤالات، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و جمع آوری شده است.روش تجزیه و تحلیل داده هابا استفاده از آزمون و تحلیل فرضیات با آماره توصیفی (میانگین، ماکزیمم و ...) و آماره استنباطی (آزمون کلموگروف اسمیرونف) و آزمون پیرسون و ضریب همبستگی از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان دادکه بین یک شعار تبلیغاتی بانکی و رفتار خرید مشتریان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ابعاد محتوایی و ساختاری شعار تبلیغاتی بانکی با مولف های رفتار خرید مشریان شامل "اعتماد" ، "رضایت" و "وفاداری" رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها