نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی .دانشگاه مازندران .ساری. ایران

2 دانشگاه تهران

3 گروه مدیریت - دانشگاه ادیب مازندران-ساری- ایران

چکیده

این مطالعه به دنبال ارزیابی مقایسه ای ادراکات، گرایش ها و فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علمی – کاربردی و دانشگاه مازندران می باشد.چارچوب مفهومی پژوهش بر گرفته از مدل GEM می باشد . این پژوهش از جنبه طرح تحقیق آمیخته یا ترکیبی (کمی و کیفی ) است. روش تحقیق حاضر در بخش کیفی از روش کدگذاری است و در روش کمی بر مبنای ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز در باره افراد جامعه از روش گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری استفاده شد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده می شود. روش اصلی گردآوری داده ها برای ارزیابی مقایسه ای ادراکات، گرایش ها و فعالیت های کارآفرینانه، پرسشنامه نظر سنجی از دانشجویان می باشد که با استفاده از پروتکل پرسشنامه APS دیده بان جهانی کارآفرینی( GEM)تکمیل شده است.جامعه آماری تحقیق حاضر دانشجویان دو دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه مازندران می باشند. نتایج پژوهش نشان می دهد ادراکات کارآفرینانه و گرایشات کارآفرینانه بر بر فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه مازندران و جامع عمی کاربردی تاثیر داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات