نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نقش هوش تجاری در رقابت با توجه به نقش میانجی کارآفرینی گرایی بوده است. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. جامعه آماری، متشکل از مدیران استارت آپ ها می باشند که حدودا شامل 1300 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده، تعداد نمونه تعیین شده برابر 297 نفر می باشند که مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد می‌باشد که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسشنامه‌ها و اطلاعات بدست آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در ادامه به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت. نتایج حاکی از آنست که هوش تجاری بر کارآفرینی گرایی و رقابت پذیری و همچنین کارآفرینی گرایی بر رقابت پذیری تأثیر معناداری دارد. همچنین، کارآفرینی گرایی در تاثیر هوش تجاری بر رقابت پذیری نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات