نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف پژوهش شناسایی نقش سیستم های هوشمند سازی تجاری بر عملکرد استارت آپ ها می باشد. پژوهش از نظر روش گردآوری داده ها «توصیفی» از نوع «همبستگی» و از نظر هدف «کاربردی» بوده است. جامعه آماری مطالعه حاضر عبارت است از کلیه مدیران و کارکنان استارت آپ ها در استان مازندران به تعداد 697 نفر می باشند. بنابراین نمونه انتخابی براساس فرمول کوکران 248 نفر می باشند. برای سنجش متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است. رای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماری شامل آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در آمار استنباطی از ابزار و یا آزمون هایی مانند آزمون رگرسیونی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که استفاده معمول از سیستم های هوشمند سازی تجاری بر بازاریابی و فروش، مدیریت و عملیات داخلی و فرایندهای استارت آپ ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین استفاده نوآورانه از سیستم های هوشمند سازی تجاری بر بازاریابی و فروش، مدیریت و عملیات داخلی و فرایندهای استارت آپ ها تأثیر مثبت و معناداری دارد. استفاده معمول و نوآورانه از سیستم های هوشمند سازی تجاری بر عملکرد استارت آپ ها تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات