نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تاثیر تجربه برند بر مشارکت مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (مورد مطالعه: بیمه پاسارگاد) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است جامعه آماری پژوهش کلیه‌ی مشتریان بیمه پاسارگاد در استان مازندران هستند که تعداد آن نامشخص می‌باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری جامعه نامحدود کوکران تعداد نمونه را 384 نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. برای گرد آوری داده‌های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده‌های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده‌های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 89/0 می‌باشد. برای آزمون فرضیات پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMARTPLS استفاده شد. نتایج نشان داد که تجربه برند بر مشارکت مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد و تجربه برند بر مشارکت مشتریان و کیفیت خدمات تاثیر معناداری دارد و همچنین کیفیت خدمات بر مشارکت مشتریان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات