نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، واحد بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بهشهر، ایران‌

2 استاد، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، ساری، ایران

چکیده

با توجه به بازار جهانی امروزی و اقتصاد فزاینده ای پیچیده سیستم‌های اطلاعاتی استرتژیک برای بقاء بسیاری از سازمان‌ها بسیار مهم است. تحقیق حاضر بمنظور تعیین تأثیر سیستم‌های اطلاعاتی استرتژیک بر استراتژی رقابتی و عملکرد شرکت انجام شده است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل مدیران و مهندسان شرکت‌های تأسیساتی منطقه شرق استان مازندران می باشد که تعداد آن‌ها 157 نفر می‌باشد. تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و نمونه‌ها به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. عوامل معرفی شده در مدل بر روی جامعه آماری موردنظر و نمونه آماری که 112 نفر از مدیران و مهندسان شرکت‌های تأسیساتی بودند مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت سپس با جمع آوری داده‌ها و اطلاعات لازم در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و می‌دانی و نیز استفاده از نرم افزار spss و pls جهت اجرای آزمون‌های آماری مربوط به هر یک از متغیر‌ها پرداخته شده است.نتایج نشان داد سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر استراتژی تمرکز دارد. سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر استراتژی رهبری هزینه دارد.سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر استراتژی تمایز دارد. سیستم‌های اطلاعاتی استراتژیک تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت دارد و استراتژی رقابتی تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات