نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران

2 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک، تهران، ایران

10.22034/jmek.2022.368194.1067

چکیده

خلاقیت سازمانی به عنوان یک ساختار معماری، پایه ای برای ساختن قابلیت ها و در نتیجه، توانائی هایی است که شرکت ها می توانند به واسطه آن به اهداف خود دست یابند. هدف این تحقیق تعیین تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل با نقش میانجی قابلیت های نوآورانه و کارآفرینی می باشد. نوع تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت ایران خودرو می باشند، بدین منظور تعداد 95 پرسشنامه بین مدیران که به روش سرشماری انتخاب شده اند، توزیع و جمع آوری گردیده است. ابزار گردآوری داده های تحقیق پرسشنامه بوده که روائی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خلاقیت سازمانی بر قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی و بر شایستگی تجارت بین الملل تاثیر معناداری دارد. قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی نیز بر شایستگی تجارت بین الملل تاثیر معناداری دارند. همچنین قابلیت نوآوری و قابلیت کارآفرینی هر دو بین تاثیر خلاقیت سازمانی بر شایستگی تجارت بین الملل نقش میانجی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات