نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی، ایران

10.22034/jmek.2022.377739.1068

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطه توانمندسازی و تیم سازی با شایستگی‌های کارکنان با مطالعه نقش تعدیلگر فرهنگ ‌یادگیری ‌سازمانی در یک سازمان دولتی ایران پرداخته شد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع توصیفی، از نظر ماهیت کمی و از حیث روش گردآوری دادهها پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان یک سازمان دولتی، با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و 5 سال سابقه کاری تشکیل دادند. از میان جامعه 570 نفری، با استفاده از فرمول کوکران 230 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نمونه گیری به شیوه تصادفی صورت گرفت و 225 پرسشنامه عودت داده شد. با استفاده از نرم افزار smartPLS3 روایی صوری و سازه پرسشنامه و همچنین ضریب پایایی آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی به تایید رسید. برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده تیم‌سازی و توانمندسازی کارکنان سبب افزایش شایستگی کارکنان می‌شوند و فرهنگ یادگیری سازمانی تنها رابطه بین توانمندسازی و شایستگی کارکنان را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات