نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائم شهر، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف اصلی این مقاله توصیف صریح و بررسی امکان رهبری سازمانی بر مبنای خِرد سازمانی بود. رویکرد پژوهش کیفی، با نگاهی پدیدارشناسانه از نوع توصیفی بود. در این مقاله ضمن بررسی مبنای نظری و ادبیات موجود به تبیین توسعه رهبری در مدل خِرد به عنوان یک پدیده نوظهور در پاسخ به پنج سئوال کلیدی اقدام شد. در بخش نخست به چیستی مفهوم خِرد و سپس به وضعیت آن در علوم معاصر و مدل های مبتنی بر خِرد به اختصار اشاره شد. در ادامه ضمن بررسی پیامدهای متفاوت توسعه رهبری در مدل خِرد از «خِرد در عمل رهبران» بحث شد و در نهایت مولفه های روشی توسعه رهبری در مدل خِرد احصاء و تبیین شد. نتایج نشان داده اند که مولفه های کلیدی توسعه رهبری در مدل خِرد با گذار از آموزش رهبری به تربیت رهبر، بهره گیری از رویکرد زیبایی شناسانه، توسعه رهبری در موقعیت خاص، ضرورت تفکر میان رشته ای و چند رشته ای برای رهبران، ضرورت خویشتن بانی و گذار از رفتار سازمانی به عمل سازمانی قابل صورت بندی است.

کلیدواژه‌ها