نقش فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ظهور فناوری‌های جدید به طور مداوم موجبات تحول در جوامع امروزی را پدید می‌آورد و در این میان فناوری اطلاعات از موثرترین آن‌ها می‌باشد. سازمان ها برای حفظ بقا همزمان با پیشرفت فناوری، باید تسلط بر فناوری های جدیدی را در کسب وکارها یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی کنند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی بطور جامع شناسایی و معرفی نموده است. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی نقش فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی بوده است. روش تحقیق، مروری سیستماتیک می باشد. و در انتها نیز نتیجه گیری انجام شده است. نتایج حاکی از آنست که فناوری اطلاعات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی نقش موثری داشته است. بنابراین،  با شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رضایت ارتباطات و یادگیری سازمانی، دیدی کامل و جامع، جهت بهره گیری سیاست گذاران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نموده ایم.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات