نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت علمی مؤسسه اموزش عالی پردیسان، فریدونکنار، ایران

2 دانشجوی ;کارششناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

تحقیقات مربوط به پویایی بازار ، سرمایه انسانی و ظرفیت سنجش بازار محدود است. مطالعات مربوط به سرمایه انسانی عمدتا به بررسی تاثیر مستقیم آن بر عملکرد بازار می پردازد، اما مطالعات کمی به بررسی تاثیر سرمایه انسانی شرکتها در ظرفیت سنجش بازار آنها از طریق پویایی بازار پرداخته است. هدف ما کمک به منابع بازاریابی با بررسی نقش واسطه ای پویایی بازار در ایجاد ظرفیت سنجش بازار است. مساله ای که نیازمند توجه بیشتر است، نقش قابلیت های پویای بازار در ایجاد مزیت رقابتی شرکت تحت شرایط مختلف پویای بازار می باشد. با ترسیم دیدگاه های نظری قابلیت های پویای بازار ، این تحقیق تلاش هایی در جهت پر کردن این شکاف ها انجام شد. نتایج حاکی از آنست که تولیدکنندگان و عرضه کنندگان برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در توسعه سرمایه انسانی بکوشند و در زمینه ی نوآوری به روز و مؤثر کارکنان تلاش کنند و محصول را با کیفیت و قیمت مناسب و با ارتباط خوب به مشتری تحویل دهند. پیشنهاد می شود شرکت ها برای رقابت پذیری خود برنامه ریزی نموده و سیاست هایی را در این زمینه تدوین نمایند. از اینرو باید توجه زیادی را صرف افزایش ظرفیت های سنجش بازار و توان نوآورانه خود نمایند. در نهایت اعمال سیاست ها و حمایت هایی در جهت ترویج و گسترش استفاده از ظرفیت­های پویایی بازار و توسعه و توانمندی سرمایه انسانی در راستای تولید محصولات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت پذیری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

الف- منابع فارسی
- بناری ایرج (1399) رابطة قابلیت‌های پویای سازمان با قابلیت‌های بازاریابی با در نظر گرفتن نقش میانجی پویایی محیطی (منطقة ویژة اقتصادی بندر امام خمینی ره، مجله بنادر ودریانوردی، 5(4)،56-68.
- سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ و الهه حجازی (1393) روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگه
- شاهچراغی، زهراالسادات و مبهوت، محمدرضا،1400،تغییر یا نابودی: بررسی نقش سرمایه انسانی و ظرفیت های بازاریابی پویا در بخش مهمان نوازی،هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست،تهران.
- رضوانی, مهران, امین شکروی, نگار, رضائی, مرضیه. (1400). شناسایی تأثیر قابلیت‌های پویا بر اتخاذ و موفقیت استراتژی‌های بین المللی‌سازی (مورد مطالعه: شرکت کاشی مرجان). نشریه علمی پژوهشی مدیریت کسب و کارهای بین المللی, 4(1), 43-65. 
- قیطرانی فاطمه(1399). نقش منابع انسانی سازمان در تبدیل استراتژی ها و قابلیت های پویا به مزیت رقابتی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(34), 60-77.
- مبینی دهکردی، علی؛ رضوانی، مهران؛ وهابی ابیانه، محبوبه؛(1393) بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر ایجاد مزیت رقابتی (مورد مطالعه: شرکت های ساختمانی شهر تهران)، مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی، 5(17)، 27-52.
- نکوئی‌زاده، مریم؛ حسینی، سیدمحمد؛ قره‌چه، منیژه؛ حاجی-کریمی، عباسعلی. (1394). الگوسازی مسیر ساختاری رابطه قابلیت پویا و پویایی محیطی. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، شماره 21، صص: 103-85. 
- نکوئی‌زاده، مریم؛ حسینی، سیدمحمد؛ قره‌چه، منیژه؛ حاجی-کریمی، عباسعلی. (1393). مدل سازوکار اثرگذاری قابلیت‌های پویا بر عملکرد شرکت. اندیشه مدیریت راهبردی، سال هشتم، شماره دوم، صص: 98-67. 
ب- منابع انگلیسی
- Elsharnouby, Tamer & Elbanna, Said. (2021). Change or perish: Examining the role of human capital and dynamic marketing capabilities in the hospitality sector. Tourism Management. 82. 104184. 10.1016/j.tourman.2020.104184.
- Fang, E. E., & Zou, S. (2009). Antecedents and consequences of marketing dynamic capabilities in international joint ventures. Journal of International Business Studies, 40(5), 742–761.
- Hsu, L. C., & Wang, C. H. (2012). Clarifying the effect of intellectual capital on
performance: The mediating role of dynamic capability. British Journal of
Management, 23(2), 179–205.
- Li, Y., & Liu, C. (2018). The role of problem identifcation and intellectual capital in the management of hotels’ competitive advantage-an integrated framework.
International Journal of Hospitality Management, 75, 160–170.
- Li, D. Y., Liu, J. (2014). Dynamic capabilities, environmental dynamism, and competitive advantage: Evidence from China. Journal of Business Research, 67(1), 2793-2799.
- Morgan, N. A. (2012). Marketing and business performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 40(1), 102–119
- Nieves, J., & Haller, S. (2014). Building dynamic capabilities through knowledge resources. Tourism Management, 40(February), 224–232.
- Schilke, O. (2014). On the contingent value of dynamic capabilities for competitive advantage: The nonlinear moderating effect of environmental dynamism. Strategic Management Journal, 35(2), 179-203.
- So, D. J. (2013). Explicating dynamic capabilities: the nature and micro foundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.
- Vidotto, J. D. F., Ferenhof, H. A., Selig, P. M., & Bastos, R. C. (2017). A human capital measurement scale. Journal of Intellectual Capital, 18(2), 316–329.
- Wilden, R., Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: investigating the role of environmental turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(2).
- Wilke, E. P., Costa, B. K., Freire, O. B. D. L., & Ferreira, M. P. (2019). Inter organizational cooperation in tourist destination: Building performance in the hotel industry. Tourism Management, 72(June), 340–351.