بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت با نقش میانجی اعتماد مشتری (مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه‌ی مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر را تشکیل می‌دهند که تعداد آن نامشخص می‌باشد. بر اساس فرمول کوکران جامعه تعریف نشده، حداقل حجم نمونه آماری 196 نفر که با روش نمونه‌گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌های اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آوری داده‌های اولیه پرسشنامه پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای گرد آوری داده‌های ثانویه از روش کتابخانه ای استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوری استفاده شده است و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است که پایایی کل آن برابر با 90/0 می‌باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد مشتری مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد. بازاریابی سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت بر تصویر سبز شرکت مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد و اعتماد مشتری بر تصویر سبز شرکت مصرف کنندگان محصولات شرکت کاله در شهر قائمشهر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات