کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف کار آفرینی در خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش ازنظر هدف،کاربردی و به لحاظ ماهیت، مروری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه مقالات و نحقیقات مرتبط با خدمات غیرحضوری بوده است. سازمان تامین اجتماعی می تواند با مدیریت خلاقانه و استفاده از ایده های کارآفرینانه ، کارکنان را قادرسازد تا به اشتراک گذاری تجربیات خود در رابطه با مسائل سازمانی که نیاز به راه حل های جدید و نوآورانه مشاکت دهد و به سازمان در مسیر یادگیری کمک کند. خدمات کارآفرینانه به عنوان یک عامل مهم در توانمند سازی شرکت ها به رسمیت شناخته شود تا ارزش خدمت به مشتری درک شود و مزیت رقابتی را در یک محیط بسیار پیچیده و به سرعت در حال تغییر حفظ کنند. اقدامات کارآفرینانه عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها در زمینه رقابت و منبع اصلی مزیت رقابتی است. با این حال، با افزایش فرصت های ارائه شده توسط فناوری و هوش مصنوعی ، دستیاران دیجیتال می توانند نتایج مطلوبی را در مشتریان تامین اجتماعی با خدمات نو ایجاد کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات