مروری بر بهبود فرایند کسب و کارنمایندگی های بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

چکیده

به‌ علت‌ قرار گرفتن‌ ایران بر روی‌ کمربند خشک‌ نیمکره شمالی‌ و داشتن‌ ذخائر منابع‌ آبی‌ محدود و نابسامانی‌ بازار محصولات کشاورزی و نداشتن‌ امنیت‌ شغلی‌ کشاورزان از مواردی‌ است‌ که‌ کشاورزی‌ در کشور را با ریسک‌ همراه کرده است‌ . اتکا زیاد فعالیت های این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی مانند سیل و... می باشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توام با ریسک تبدیل کرده است. و با توجه به اینکه توانمندی دولت در جبران خسارت در این بخش محدود است به همین جهت بیمه محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین ساز و کارهای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در این بخش می باشد. ما در نظر داریم در این مطالعه ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و در ادامه، تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار دهیم و سپس در در پایان این‌ پژوهش‌، پیشنهادها و راهکارهایی‌ برای بهبود فرایند کسب و کار بیمه محصولات کشاورزی در استان مازندران ارائه دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات