عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف کننده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

اغلب سازمان هایی که درباره رفتار خرید مصرف کنندگان به پژوهش می پردازند، تلاش می کنند تا درباره آنچه مصرف کنندگان میخرند و همچنین علت، تعداد، نوع و مکان خرید آنها اطلاعاتی به دست آورند. فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده پیش از تحقق خود خرید آغاز می شود و پس از انجام آن نیز ادامه دارد. بنابراین شناخت فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده، در شناسایی و رتبه بندی معیارهای خرید مشتریان اثرگذار خواهد بود و در نهایت منجر به رضایت هرچه بیشتر مشتری و افزایش سهم بازار شرکتها می شود. لذا هدف از این تحقیق عوامل تأثیرگذار بر تصمیم خرید مصرف کننده می باشد. روش تحقیق، این مقاله مروری و متابخانه ای می باشد. نتایج حاکی از آنست که فرایند تصمیم‌گیری خرید مصرف‌کننده تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از: عوامل فرهنگی–اجتماعی، عوامل روانی و فردی، عوامل موقعیتی و عوامل مربوط به آمیخته بازاریابی می باشد. شناخت محصولات توسط خریدار به نوع ادراک وی و توانایی او در بررسی و تحقیق درباره محصولات شرکت بستگی دارد. سازمان ها با انواع روش های تبلیغاتی سعی در شناساندن محصولات خود به افراد دارند. تصمیم به خرید به عواملی همچون محیط خانوادگی، دوستان و طبقه ای فرد در آن قرار دارد می تواند تغییر کند. در واقع موارد مذکور همچون محرک هایی هستند که در اجرای فرآیند تصمیم به خرید برای فرد می توانند تاثیر گذار باشند و یا وی را از خرید منصرف کنند.

کلیدواژه‌ها