نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاداسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

نقطه شروع برای کسب موفقیت در بازاریابی دیجیتال، مانند راهبرد بازاریابی یا کسب و کار، خلق یک فرایند راهبردی است که به خوبی تعریف شده باشد تا اهداف بازاریابی را از طریق ارتباطات بازاریابی پیوند داده و روشهایی را برای کسب اهداف مورد نظر طراحی کند. بازاریابی دیجیتال روش فروش محصولات شرکتها را تغییر میدهد بازاریابی دیجیتال یا بازاریابی اینترنتی، مفهومی است که تمام فعالیت‌های بازاریابی را در بر می‌گیرد. دنیای بازار امروز، دنیای حضور در فضای دیجیتال است. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی بازاریابی دیجیتال، دیده شدن با بیشترین بازدهی در فضای دیجیتال و مسیری مشخص و روشن در قالب یک برنامه کلی در جهت افزایش بازدهی و با محوریت مخاطبان هدف میباشد .در این مقاله، در ابتدا به مطالعه و بررسی مفاهیم کلیدی پرداخته و سپس با مروری بر مطالعات صورت گرفته در تحقیقات پیشین در خصوص استراتژی های بازاریابی دیجیتال به بررسی تاثیر آنها بر توسعه فروش محصولات با تاکید بر صنایع غذایی پرداخته شد . و در نتیجه تحقیق 5 استراتژی طراحی وب، استفاده از شبکه های اجتماعی، وبلاگ نویسی ، تجارت الکترونیک و استفاده از برنامه های غذایی به عنوان استراتژی های اثر گذار در توسعه فروش محصولات صنایع عذایی شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اختیارالدین، کژال و اصلانی، فرشید و احمدی، محمد،1399،«رتبه بندی استراتژیهای بازاریابی دیجیتال در رابطه با تأثیر آنها بر عملکرد سازمان- مطالعه موردی بانک خون بند ناف رویان» ،همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار،تهران
باقری، سیدمحمد و سالار، جمشید و بابازاده، سیده عالیه ،1391، «بررسی اثر بخشی مشوقهای صادراتی بر توسعه صادرات استان مازندران» ،اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار،کرمان
حسینی، ف و حسن قلی پور، ط و متوسلی، م و محمدی، ش (۱۳۸۸). « تأثیر برنامه‌های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی: مطالعه موردی صنعت برق» ، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره دوم، شماره پنجم، دانشگاه تهران.
صفوی، سیمین و طاهرزاده موسویان، سیدفخرالدین،1399، « بررسی بازاریابی دیجیتال و استراتژی های بازاریابی دیجیتال در ایران« ، پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار ، شماره 4 ، ص 1 تا 15
کاردان اصل، اکبر،1395،« مدیریت بازاریابی دیجیتال در صنعت بانکداری» ،سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد، مشهد
یعقوبی، ناهید؛ شکوهی،جواد؛ رئیسی،حمید؛ سیدی،فاطمه. 1394 ، « بررسی تاثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجیگری یادگیری و نوآوری سازمانی» . پژوهش نامه مدیریت " مدیریت تحول". سال هفتم. شماره 1
Bertoletti, C. (2016, March 24). «Aziende italiane alla trasformazione digitale: i 7 trend del ». Mark Up.
Binter, Urška .(2019).« Influence of Online Marketing Strategies on the Sales Success of B2B Companies». Master Thesis submitted in fulfillment of the Degree Master of Business Administration.
Costa-Sánchez, C. (2017). « Online Video Marketing Strategies. Typology by Business Sector ». Communication & Society30(1), 17-38.
Carolin, Muttons (2015): « Effectiveness of Digital Marketing Strategies on Performance of Commercial Banks in KENYA»
Chaffey, D., & Smith, P. (2013). « Emarketing excellence: planning and optimizing your digital marketing, 4th edition ». Oxon: Routledge.
Charlesworth, A. (2018). « Digital marketing: A practical approach, 3rd edition» . Oxon: Routledge.
Evans, D. S. (2009). «The online advertising industry: economics, evolution and privacy». Journal of Economic Perspectives, 23, 37-60.
a, 2341, « the use of digital analytic for measuning and optimizing digital marketing performance» .
Hanington, J. 2015. «The email marketing landscape described in 16 stats». Retrieved May 15, 2016 from Sales Force: https://www.pardot.com/blog/the-2015-emailmarketing-landscade
T (2010), «Viral advertising spreads through marketing plans» , USA Today, Available
Hutt, M. D. and Speh, T.W. (2010). « Business marketing management: B2B» , 9th edition. South-Western: Cengage Learning.
Hung,S.C.Yen,C.D.Ou,C.S. (2012). « An empirical study of the relationship between a self-service technology investment and firm financial performance. J.Eng» . Technol.Manag.29,62–70
Kotler, P. and Armstrong, G. (2018). « Principles of marketing, 17th edition. Harlow»: Pearson Education.
Keegan, W.J. and Green, M. (2016). « Global marketing», 9th edition. Harlow: Pearson Education.
Mangold, Glynn W., and David J. Faulds (2009), « Social Media: The New Hybrid Element of the Promotion Mix » , Business Horizons 52: 357-365.
MadhuBala and Deepak Verma (2018). « A Critical Review of Digital Marketing : International », Journal of Management, IT & Engineering Vol. 8 Issue 10,
Minculete, G. and Olar, P. (2018). « Approaches to the modern concept of digital marketing. International conference Knowledge-based organization », Volume 24(2), 63-69
(2018). « What works where 2018: Marketing’s age of illumination» . Retrieved from http://landing.omobono.com/what-works-where-2018
(2016). « Marketing automation simplified: The small guide to big ideas ». Retrieved from http://www.oracle.com/webfolder/mediaeloqua/documents/Marketing+Automation+Simplified.pdf
Palermo, M. (2015, December 28). S.E.O per e-commerce: come posizionare il tuo shop online? Retrieved from Blog Semrush: https://it.semrush.com/blog
Pulizzi, J., 2010, New research: B6B content marketing benchmarks, trends and budgets, Content Marketing Research, Content Marketing Institute, viewed 16 March, from http://contentmarketinginstitute.com/6101111/b6b-content-marketing
Polanco-Diges, L., Debasa, F. (2020). « Journal of Spatial and Organizational Dynamics» , Vol. VIII, Issue 3, 217-229
Popovici, V., Muhcina, S. & Popovici A. L. (2018). «Traditional versus online marketing for B2B organizations: Where the line blurs» . Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 0(1), 382-387.
Polliotto, N., & Bove, L, 2016 « Digital food marketing: come promuovere il Made in Italy. (E. Minchenok, Intervistatore).Ravneberg, Christi. "Digital Marketing." Nation's Restaurant News 1321 .Liberty University Summon. Web. 23 Feb. 2333.
Ravneberg, Christi.2009, « Digital Marketing." Nation's Restaurant», Liberty University Summon.
Rios, A.E., 2016. «The impact of the digital revolution in the development of market and communication strategies for the luxury sector (fashion luxury)». Central European Business Review, 2(6), pp.02-22.
Ryan, D. 2016. « Understanding digital marketing: marketing strategies for engaging the digital generation». Kogan Page Publishers
Yasmin, A., Tasneem, S. and Fatema, K. 2015. « Effectiveness of Digital Marketing in the Challenging Age: An Empirical Study». The International Journal of Management Science and Business Administration.
google.com, (1400/09/20)
talkwalker.com( 1400/09/20)