عوامل رفتاریِ مؤثر بر تجارت کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی، تهران، ایران.

چکیده

عوامل مربوط به کارآفرینی پایدار، مشترکاً بررسی نشده و برای تعیین تأثیر عوامل محیطی، اقتصادی، تجاری، روابط انسانی یا رفتاری بر کارآفرینی پایدار، رتبه‌بندی نشده‌اند. رفتار شامل انگیزه، نوع دوستی، شفقت، همدلی، اخلاق، شناخت، خودتنظیمی، خودکارآمدی و هوش رقابتی است. رفتارهای جایگزین بیش از آن است که جداگانه در نظر گرفته شوند و محققان نمی‌توانند رضایت مربوط به پیامدهای رفتارهای خاص را پیشبینی کنند.در هر بخش، رفتار از یک نظم منطقی پیروی می‌کند، اما در فضای بین بخشی تناقض زیادی وجود دارد که به یک طرح تصمیم‌گیری ایده‌آل پاسخ نمی‌دهد. در کارآفرینی، نهادهای رسمی یا نظارتی (سازمان‌های مربوط به خط مشی و اقتصاد) و نهادها و سازمان‌های غیر رسمی (هنجارها و ارزشهای یک جامعه) بر میزان کارآفرینی و ماهیت اقدامات کارآفرینان، تأثیر می‌گذارند. نمونه‌هایی از اصول رسمی مؤثر بر کارآفرینی شامل قانون اساسی سیاسی و اقتصادی، چارچوب قانونی و سیستم مالی است. مؤسسات غیررسمی به رفتار، ارزشها و هنجارها اشاره می‌کنند. عوامل مثل ویژگی‌های سازمانی، ویژگی‌های فردی و دیگر عوامل تسهیل‌کنندۀ درون و یا برون سازمانی و عواملی مثل ویژگی‌های فردی، عوامل سازمانی و شرایط محیطی بر توسعه فرآیند کارآفرینی و رفتار تصمیم‌گیری مدیران تاثیرگذار هستند. در این مقالۀ مروری، با استفاده از شش مقاله، این موضوع بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات