بررسی تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل با کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی علامه طبرسی، قائمشهر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، موسسه آموزش عالی علامه طبرسی، قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل با کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ‌این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. ‌جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تعداد 70 شرکت در دوره زمانی 1394 تا 1398 فعالیت داشته‌اند جهت بررسی انتخاب شده‌اند. ‌در فرآیند تهیه اصلاح، آماده‌سازی و پردازش داده‌ها از نرم افزار اکسل و برای محاسبه شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. ‌نتایج تحقیق نشان داد که استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی بر رابطه بین دانش مالی مدیرعامل با کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها