نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر دانش کارآفرینی، گرایشات بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی در فروشگاه رفاه استان مازندران می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف؛ کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها، پیمایشی می باشد. جامعه آماری مشتریان فروشگاه رفاه استان مازندران است. در این پژوهش با توجه به جامعه آماری 100000 نفری و با استفاده جدول مورگان تعداد 373 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه ها پاسخ دادند. ابزار جمع آوری داده ها کتابخانه ای و پرسشنامه های دانش کارآفرینی، گرایشات بازار و مدیریت دانش، تولید پاک و مزیت رقابتی بود. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارآفرینی، گرایش بازار و مدیریت دانش با تولید پاک و مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری دارد. تولید پاک نیز با مزیت رقابتی ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات