نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

4 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری مازندران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه کارکنان پارک و مدیران شرکت های دانش بنیان به تعداد 96 نفر هستند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌برداری تصادفی ساده 77 نفر تخمین زده شد. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه و میدانی استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی از آزمون نرمالیته کولموگروف- اسیمرنوف(k-s) و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری(3 متغیر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات