نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناخت تاثیر فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت خطوط هوایی بود. این پژوهش، یک پژوهش توصیفی از نوع کاربردی می باشد و در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مراجعه کننده به شرکت هوپیمایی ماهان هستند که نمونه انتخابی براساس جدول مورگان تعداد 401 نفر می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه سو و پارک (2018) بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای آمار توصیفی و استباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS انجام شد. نتایج حاصله بیانگر آنست که فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبتی بر روی وفاداری مشتریان در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. ارزش ویژه برند تاثیر مثبتی بر وفاداری مشتریان در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. وفاداری مشتریان تاثیر مثبتی بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در شرکت هواپیمایی ماهان دارد. ارزش ویژه برند در تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر روی وفاداری مشتریان در شرکت هواپیمایی ماهان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها