نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

شناسایی سرمایه فکری یک مسئله استراتژیک کلیدی است، در نتیجه، وضعیت موجودش بایستی به طور منظم به هیئت‌مدیره گزارش داده شود و اکثر سازمان‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع در پی یافتن جوابی مناسب برای سؤال اساسی هستند که آیا سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی در اداره پست استان مازندران تأثیر دارد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع‌آوری داده‌ها و طرح تحقیق، روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش موردنظر، متشکل از کلیه مدیران و معاونین و کارشناسان ارشد اداره پست استان مازندران می‌باشند که شامل 169 نفر می‌باشند. از این تعداد طبق جدول مورگان 118 نفر به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شده و بررسی قرار گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. پس از جمع‌آوری داده‌ها از نمونه اولیه، به کمک نرم‌افزار  SPSS، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که 0.972 به دست آمد. جهت بررسی ادعای نرمال بودن توزیع از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS) استفاده کرده‌ایم. نتیجه آزمون کولموگوروف - اسمیرنوف (K.S)  این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع مربوطه پذیرفته می‌شود؛ بنابراین جهت برای بررسی فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون استفاده کرده‌ایم که نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری و اجزای آن یعنی سرمایه انسانی، ارتباطی و ساختاری، تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد سازمانی اداره پست استان مازندران دارد.

کلیدواژه‌ها