نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران

چکیده

هدف اصلی این پروژه مشاوره ای ارائه راه کارهای مناسب به شرکت تجارت گستر متین بود تا  بتواند فرهنگ مناسب سازمانی را بین مدیران خانوادگی خود نهادینه کند و همچنین بتواند از عملکرد بخش مالی خود برای اتخاذ تصمیمات بهتر در مواجهه با مسائل پیش رو استفاده نماید. این پروژه در واقع بخشی از نقشه عملیاتی شرکت برای تغییر از یک شرکت خانوادگی به یک شرکت کوچک و متوسط بود. این پژوهش ، یک پژوهش توصیقی از نوع کاربردی و در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد. ابزار گردآوری داده ها مطالعه و بررسی میدانی ، مصاحبه با افراد ذینفغ، و استفاده از پرسشنامه لیکرتو مقیاس رتبه بندی چندگانه است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مقایسه ای استفاده شده است. راه کارهای ارائه شده به شرکت در نتیجه پروژه شامل انشاء چشم انداز 2  شخصی مدیران و شرکت، بوجود آوردن شیوه حاکمیت شرکتی قوی و کارآمد، برگزاری جلسات منظم هیات مدیره، ارتقاع روابط، انجام بودجه بندی، برگزاری جلسات منظم مدیریت مالی با هیات مدیره ، تقویت بخش حقوقی و به کارگیر مفاهیم حقوق تجارت، استخدام کارمندان جدید غیر از اعضای خانواده، مدیریت اختلافات، استفاده از کامپیوتر و نرم افزارها برای بهبود فرآینده ها ، و استفاده از نگاه به آینده در حوزه مالکیت و کارآفرینی می باشد تا با انجام ها بتواند طی یک فرآیند چند ماه خود را از یک شرکت خانودادگی به شرکت رسمی کوچک با متوسط که دارای استراتژی برای مواجهه با مسائل و مشکلات جدید است تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها