نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف انجام تحقیق تبیین نقش میانجی خودکارآمدی کارکنان در رابطه بین تاثیر بازاریابی داخلی و نوآوری سازمانی در دوایر تامین اجتماعی استان مازندران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان تامین اجتماعی استان مازندران در سال 1396 به تعداد 866 نفر تشکیل می‌دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و تعداد 269 نفر محاسبه شده است. نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده صورت پذیرفته است. آمار استنباطی از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون معادلات ساختاری جهت تحلیل داده‌ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل‌ها نیز به کمک نرم‌افزارهای SPSS و AMOS انجام پذیرفته است. نتایج نشان داد تاثیر "بازاریابی داخلی" بر "نوآوری سازمانی" با میانجیگری "خودکارآمدی کارکنان" در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفت و حاکی از آن بود که "بازاریابی داخلی" بر "نوآوری سازمانی" با میانجیگری "خودکارآمدی کارکنان" تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که "بازاریابی داخلی" بر "نوآوری سازمانی" و "خودکارآمدی کارکنان" بطور مستقیم تاثیرگذار است و گفت که "خودکارآمدی کارکنان" بر "نوآوری سازمانی" بصورت مثبت تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها