نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کارآفرینی، گروه کارآفرینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی راه‌دانش، بابل، ایران

چکیده

این تحقیق هدفی که دنبال می‌کند این است که آیا ابعاد مختلف بازاریابی رابطه‌مند، تأثیرات متفاوتی بر حق‌شناسی مشتری و به‌تبع آن بر وفاداری مشتریان دارند؛ لذا سؤال اصلی این تحقیق این است که آیا مؤلفه‌های بازاریابی رابطه‌مند بر حق‌شناسی مشتری و به‌تبع آن بر وفاداری مشتریان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران تأثیر دارد یا خیر. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و داده‌های موردنیاز از طریق پرسش‌نامه گردآوری شدند. همچنین برای نگارش ادبیات نظری لازم در حوزه مورد بررسی از مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری کلیه مشتریان فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران است. باتوجه‌به جامعه نامحدود حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. تحلیل داده‌ها از طریق روش‌های آماری توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و از طریق آزمون رگرسیون انجام‌گرفته است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی اول تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه‌مند تأثیر مثبت و معناداری بر روی حق‌شناسی مشتری دارد. نتایج حاصل از فرضیه اصلی دوم تحقیق نشان داد که حق‌شناسی مشتری بر وفاداری رفتاری مشتری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران تأثیر مثبت معناداری دارد. نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان داد که اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض تأثیر مثبت و معناداری بر روی حق‌شناسی مشتری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش  استان مازندران دارد.

کلیدواژه‌ها