نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی –مدیریت بازاریابی ، واحد ساری ، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران در بانک صادرات استان مازندران بود. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه روسا و معاونین بانک صادرات استان مازندران می باشند که تعداد آنها در حدود 210 نفر می باشند. که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان بدست آمده است و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتیجه حاکی از این مطلب است که ادعای نرمال بودن توزیع پذیرفته می شود. جهت آزمون فرضیه ها از معادله رگرسیون استفاده شده است. نتایج بیانگر آنست که، با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون، تأثیر گذاری متغیر فناوری اطلاعات بر متغیر وابسته هوش تجاری، مورد تأئید می باشد. همچنین تأثیر گذاری متغیرهای زیر ساختهای فن آوری اطلاعات، کیفیت محتوای اطلاعاتی، کیفیت دسترسی به اطلاعات و متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر متغیر وابسته هوش تجاری، مورد تأئید می باشند. اما تأثیر گذاری متغیر یکپارچگی داده ها و قابلیت های تحلیلی بر متغیر وابسته هوش تجاری، مورد تأئید نمی باشد.

کلیدواژه‌ها