نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى که اهمیت دادن به رعایت آن توسط سازمان ها نظر ذى نفعان خارج از سازمان را براى مشروعیت بخشیدن تقویت می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و اخلاق تجارت بر نگرش برند (مورد مطالعه: مشتریان شرکت بیمه آسیا) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردى و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آمارى پژوهش شامل کلیه ى مشتریان شرکت بیمه آسیا در استان مازندران هستند که تعداد آن نامشخص می باشد. براى تعیین حجم نمونه مورد نیاز از فرمول نمونه گیرى جامعه نامحدود کوکران استفاده خواهد شد. بر اساس فرمول کوکران نامحدود با خطاى ٧ درصد، در این تحقیق تعداد نمونه را ٢٠٠ نفر در نظر گرفته که این تعداد با روش غیراحتمالی در دسترس انتخاب خواهد شد. در پژوهش حاضر براى گردآورى داده هاى اولیه از روش میدانی استفاده شد و ابزار جمع آورى داده هاى اولیه پرسشنامه پنج گزینه اى لیکرت بوده و براى گرد آورى  دادههاى ثانویه از روش کتابخانه اى استفاده شده است  پایایی پرسشنامه با  استفاده از آلفاى کرونباخ برابر با ٩٨/٠ بدست آمده است. براى آزمون فرضیات تحقیق از روش مدل سازى معادلات ساختارى و نرم افزار smartpls استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انتظارات کلی مسئولیت اجتماعی شرکت بر پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی، پاسخ به رفتار اخلاق شرکت  و رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنادارى دارد. انتظارات کلی اخلاق تجارت بر پاسخ به رفتار اخلاق تجارت تاثیر معنادارى دارد، پاسخ به رفتار مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگرش برند تاثیر معنادارى دارد و پاسخ به رفتار اخلاق تجارت بر نگرش برند تاثیر معنادارى دارد.

کلیدواژه‌ها