نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری ، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه علوم و فنون مازندران،ایران

3 استاد- دانشگاه علوم و فنون مازندران، ایران.

چکیده

امروزه توجه به مشتری و نکاتی که می تواند ارتباط با آن ها را بهبود بخشد، از مسائل بسیار مهم برای تمامی سازمان ها تلقی می شود. در این بین کیفیت زندگی کاری کارکنان به عنوان یکی از مهم ترین عواملی تلقی می شود که می تواند بر مدیریت ارتباط با مشتری تأثیرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر بر این آمدیم تا تأثیر کیفیت زندگی کاری بر مدیریت ارتباط با مشتری را در بین کارکنان بخش فروش شرکت کاله مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم تا در آخر بتوانیم اطلاعات مفیدی را در اختیار مدیران و خط مشی گذاران سازمان ها قرار دهیم. تحقیق حاضر ار نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد، که به منظور سنجش کیفیت زندگی کاری از پرسشنامة 34 سوالی والتون (1973) و برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری از پرسشنامه 14 سوالی عباسی (1388) استفاده شده است.  جامعه آماری در این تحقیق کلیه کارکنان بخش فروش شرکت کاله می باشد که تعداد آن ها 100 نفر می باشند و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 80 نفر نمونه به شکل تصادفی ساده اتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات و مدل تحقیق از نرم‌افزار Spss 24 و   Smart PLSاستفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که کیفیت زندگی کاری و تمامی ابعاد و مولفه های آن بر مدیریت ارتباط با مشتری در بین کارکنان بخش فروش شرکت کاله تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها