نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی تأثیر گرایشات کارآفرینانه، بازار و مدیریت دانش بر تولید پاک و مزیت رقابتی پایدار در شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران بوده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شعب بانک اقتصاد نوین در استان مازندران به تعداد 90 نفر می‌باشند. نمونه آماری این تحقیق نیز بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 73 نفر می‌باشد که به صورت تصادفی طبقه‌ای بر حسب شعبات بانک انتخاب شدند. پژوهش از نظر هدف کاربردی است و بر اساس جمع‌آوری داده‌های مورد نظر، در زمرۀ پژوهش‌های توصیفی از نوع همبستگی بوده که جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد جوی ماراس (2018) با 22 گویه (گویه­های 1 تا 4 مربوط به متغیر گرایشات کارآفرینانه، گویه­های 5 تا 9 مربوط به متغیر بازار، گویه­های 10 تا 13 مربوط به متغیر مدیریت دانش، گویه­های 14 تا 17 مربوط به متغیر تولید پاک و گویه­های 18 تا 22 نیز مربوط به متغیر مزیت رقابتی پایدار) به درجه‌بندی لیکرت 5 گزینه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجایی که پرسشنامه استاندارد می‌باشد از روایی لازم برخوردار هست با این حال برای تأیید نهایی به رؤیت استاد راهنما و استاد مشاور و چند تن از اساتید خبره رسیده است. برای پایایی آن‌ها نیز از آلفا کرونباخ استفاده شد که به ترتیب گرایشات کارآفرینانه برابر 0.71، بازار برابر 0.80، مدیریت دانش برابر 0.74، مزیت رقابتی پایدار برابر 0.84 و تولید پاک برابر 0.88  می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزارهای آماری SPSS و Smart PLS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است گرایشات کارآفرینانه و مدیریت دانش بر تولید پاک تأثیر دارند اما رابطه بازار و تولید پاک معنادار نشد. تولید پاک بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر معنادار دارد. همچنین گرایشات کارآفرینانه و مدیریت دانش بر مزیت رقابتی با نقش میانجی تولید پاک تأثیر معنادار دارند اما بازار بر مزیت رقابتی با نقش میانجی تولید پاک تأثیر معنادار ندارد.

کلیدواژه‌ها