نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه و همچنین اثر متغیر میانجی نگرش به دانشگاه در رابطه بین عملکرد دانشگاه و وفاداری به دانشکده و دانشگاه میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش آن میدانی و از نوع توصیفی – پیمایشی بود که شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشد. داده ها از 381 نفر از دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال جمع آوری شده است. روش نمونه گیری، خوشه ای و در دسترس بوده است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماره های توصیفی SPSS  صورت پذیرفته است. پایایی متغیرها توسط ضریب آلفای کرونباخ بالای 0.7 می باشد. از روایی محتوا، همگرا و واگرا استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات استفاده گردید. نتایج نشان داد عملکرد دانشگاه بر وفاداری به دانشگاه تاثیر مثبت و همچنین مشخص گردید عملکرد دانشگاه بر نگرش دانشجویان به دانشکده و دانشگاه تاثیر مثبت و نگرش نیز بر وفاداری دانشجویان تاثیر مثبت دارد.در پایان نیز پیشنهاداتی در زمینه بهبود عملکرد دانشگاه در جهت بهبود نگرش دانشجویان و افزایش وفاداری آنان ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها