نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرائی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

امروز سازمان ها کالا و خدماتی را ارائه می دهند که توسط تک تک مشتریان تعریف شده است. یک سیستم مدیریت هدف این پژوهش  بررسی وضعیت انواع نواوری سازمانی در شرکتهای ساختمانی وتعیین تاثیر آن بر عملکرد آنها بوده است. در این تحقیق ابعاد نوآوری و عملکرد سازمانی براساس مدل ترکیبی که برگرفته از رویکرد نظری گرهان گاندی و دیگران(2011)، وانگ و همکاران و الونن و همکاران(2008) است؛ لحاظ شده است. با کاربرد روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر روی208 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت‌های ساختمانی ثبت شده در شهرستان بابل با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ایی نسبتی انتخاب شده بودند. در تحلیل چند متغیره در بخش تحلیل رگرسیونی، انواع نوآوری سازمانی تأثیر معناداری را با متغیر عملکرد سازمانی نشان دادند که در این میان مولفه نوآوری محصول بیش از سایر مولفه‌ها بر متغیر عملکرد سازمانی تأثیرگذار می‌باشد. در بخش تحلیل و برازش نیکویی مدل از طریق تحلیل مسیر به ترتیب؛ مولفه نوآوری محصول، نوآوری بازاریابی و نوآوری فرایند از بیش‌ترین میزان تأثیرگذاری و مولفه‌های سازمانی/مدیریتی و نوآوری سبز از کم‌ترین میزان تأثیرگذاری بر متغیر عملکرد سازمانی برخوردار می‌باشند. همچنین در بخش تحلیل و برازش نیکویی مدل ساختاری مولفه‌ها باید خاطرنشان ساخت که به ترتیب، مولفه‌های نوآوری محصول، نوآوری سبز و نوآوری فرایند از بیش‌ترین میزان تأثیرگذاری و مولفه‌های سازمانی/ مدیریتی و نوآوری بازاریابی از کم‌ترین میزان تأثیرگذاری بر مولفه بهبود عملکرد نوآورانه برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها