نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

انجمن‌های زادگاهی نهادهایی مردمی و خود جوش هستند که مهاجرانی که از روستا به شهر مهاجرت می‌کنند به واسطه سرمایه اجتماعی بالا در آنها به تشکیل یک اجتماع محلی در قالب انجمن زادگاهی اقدام می‌کنند. که در ایران نمونه موفق آن انجمن زادگاهی دریانی‌های تهران است، که در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی در تهران به عنوان مقصد و در دریان به عنوان مبدأ بسیار موفق عمل کرده‌اند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی انجمن زادگاهی دریانی‌ها است. روش پژوهش حاضر روش تحقیق کیفی از نوع قوم‌نگاری با نمونه‌گیری هدفمند است که از طریق ابزارهای مشاهده و مصاحبه عمیق صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که 6 مقوله در توسعه کارآفرینی این انجمن‌ها مؤثر بوده است که این مقولات شامل عوامل شخصیتی- روانشناختی، گرایش‌های کارآفرینانه، عوامل زمینه‌ای- جمعیت‌شناختی، سرمایه اجتماعی، سرمایه نمادین و کارآفرینی اجتماعی است. هر کدام از مقولات با استناد به متن مصاحبه‌های صورت گرفته در قسمت یافته‌ها تشریح شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ازکیا، مصطفی؛ فیروزآبادی، سیداحمد؛ رستمعلی‌زاده، ولی‌اله(1387). «نقش انجمن‌های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی‌های تهران». فصلنامه روستا و توسعه، 11(4):147-174.
اکبرپور دباغی، فرید (1388). «بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی». نشریه تعاون و کشاورزی، 20(206-207).
جمشیدی، علیرضا؛ جمینی، داوود؛ نطری سرمازه،حمید (1392).  «بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی». فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 4(2).
راهشخور، مریم؛ رفیعیان، مجتبی و الهام امینی (1391). «بررسی نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی بر مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور». نشریه پژوهش اجتماعی، 4(16): 73-92. 
ربیعی، علی؛ صادق‌زاده،حکیمه (1390). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی». فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، 11(41).
رستمعلی زاده، ولی‌اله(1395). «نقش نهادهای توسعه‌ای مهاجران در پایداری اجتماعات روستایی». دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، 1(2): 40-23. 
رستمعلی‌زاده، ولی‌اله؛ فیروزآبادی، سیداحمد(1390). «نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری نهادهای پایدار مهاجرین (انجمن‌های زادگاهی) به عنوان نهادهایی نو برای توسعه روستایی». مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(1).
ریتزر، جرج (1394). «نظریه‌های جامعه‌شناسیدر دوران معاصر». چاپ هفتم،  تهران: نشرنی.
شمس‌الدینی، علی؛ موسوی، سیدروح‌اله(1395). «عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در استان فارس با تأکید بر بخش تعاون». فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای. 6(22).
قاسمی‌اردهانی، علی (1385). «بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان‌نامه‌های تحصیلی (مقطع زمانی 1559- 1383)». فصلنامه روستا و توسعه، 9(1):52- 80.
ناهید، مجتبی؛ زالی، محمدرضا (1391). «چگونگی اثرگذاری رسانه‌های جمعی (تلویزیون) در توسعه کارآفرینی». فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 8(29-30): 29-55.
‌نصیر‌زاده، عبدالمهدی؛ فراهانی، ابوالفضل؛ رضایی، شمس‌الدین؛وطن‌دوست، مریم (1392). «ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت‌ بدنی جمهوری اسلامی ایران». پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3):129-144.
Hrivnak,G.A. & Sherman, C. L. (2010). “The Power of Nascence: Realizing the Potential of Service- Learning in an Unscripted Future”. International Journal of Organizational Analysis, Vol. 18, No. 2, PP. 198- 215.
Mair, J. Robinson, J. Hockerts, K (2006). “Social Entrepreneurship. Chapter 9: Introduction to Part III “– Understanding the Strategy, Structure and Outcomes in Social Ventures Jeffrey Robinson by: Jeffrey Robinson, Palgrave Macmillan.
Orozco, M. (2003). “Hometown associations and their present and future partnerships: new development opportunities?”. Washington dc, September 2003.
Orozco, M. Lapointe, M. (2004).” Mexican hometown associations and development opportunities”. Journal of international affairs, Spring 2004, Vol- 57, No 2. The trustees of Columbia university in the city of new York.
Orozco, M. Welle, K. (2005).” Hometown associations and development: A look ownership, sustainability, correspondence, and replicabilty”.
Paul, A. Gammage, S. (2004).” Hometown associations and development”. Womens studies department, George Washington university center for women and work, Rutgers, the state university of new jersey.