نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

10.22034/jmek.2023.386589.1073

چکیده

نظام آموزشی مناسب، بویژه آموزش عالی پیش شرط اصلی توسعه یافتگی هر کشور و حرکت کشور در مسیر کشورهای جهان اول خواهد بود. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش و جایگاه آموزش عالی در رشد و توسعه اقتصادی است. پشتوانۀ نظری این پژوهش، بر نظریه‎های سرمایۀ انسانی، توسعۀ انسانی و رویکردهای مرتبط با بازده سرمایه‌گذاری در آموزش متکی است. بدین ترتیب، این مقاله فرایند دستیابی به توسعه اقتصادی را از طریق آموزش عالی جست و جو و بیان میکند. روش تحقیق این پژوهش از نوع کتابخانه ای و با بررسی کتاب ها و مقالات داخلی و خارجی صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که اولا،ً افزایش بهره وری آموزش عالی، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. ثانیاً، سرمایه گذاری در آموزش دانشگاهی، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبتی خواهد داشت. پرواضح است که علاوه بر گسترش کمی و کیفی نظام دانشگاهی برای رسیدن به توسعه‌ای متوازن و فراگیر و عادلانه عوامل دیگری چون زیرساخت‌ها، وضع محیط کلان اقتصادی، سطح بهداشت و آموزش جمعیت کشور، اندازۀ بازار، بازار باز، ثبات سیاسی و دموکراسی، بازده کالاهای تولیدی، بازار کار و مالی، آمادگی فناورانه، شرایط سیاسی، ثبات اقتصادی و اجتماعی، وجودنداشتن فساد، بروکراسی کارآمد و ... باید حضور

کلیدواژه‌ها

موضوعات