نقش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

باتوجه‌ به اهمیت موضوع استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال و افزایش توجه و نیاز شرکت‌ها‌ و سازمان‌ها‌ به این حوزه و نقش مهم بازاریابی‌ دیجیتال در دست‌یابی سازمان‌ها‌ و شرکت‌ها‌ به موفقیت در زمینه وفاداری مشتریان انجام خواهد شد. بسط و گسترش بازارهای دیجیتال در عصر حاضر و پیدایش وب سایت‌های مبتنی بر فروش در سطح جهانی سبب شده است الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان در قبال خرید از شرکت‌ها تغییر کند در این بین وفاداری به یک دامنه و خرید از آن مبحثی نوین در عرصه‌های مدیریت رفتار مصرف‌کننده در بازاریابی دیجیتال محسوب می‌شود. در این مقاله مروری، بازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ و استراتژی‌های مهم در ارتباط با آن برشمرده شده است. در ادامه دیدگاه‌های مطالعاتی وفاداری مشتری و رفتار مصرف‌کننده شامل دیدگاه‌های تصمیم‌گیری، تجربی و رفتاری و نیز بخش استراتژی‌های بازاریابی دیجیتال در وفاداری مشتریان و افزایش فروش ارائه شده و تأثیر استراتژی‌های بازاریابی که بنگاه‌ها نیازمند به استفاده از آنها هستند ذکر شده است و در انتها نیز نتیجه‌گیری انجام شده است که با تکیه بر اجرای مناسب استراتژی، امکان دریافت بازخوای بازاریابی دیجیتال و برقراری تعامل سیستم و ایجاد تصاویر ذهنی در محیط دیجیتال، می‌توان ساختار ذهنی مصرف‌کنندگان را بسوی خرید در اینترنت معطوف و فرایند تصمیم‌گیری خرید آنها و در نتیجه وفاداری آنها را ایجاد نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات