نقش رفتار های نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی خلاقیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

برای شرکتهایی که فاقد نوآوری و خلاقیت هستند بقا و موفقیت در بازار چالش برانگیز است. عملکرد عالی کارمندان همیشه برای بدست آوردن یک مزیت رقابتی کافی نیست، بلکه در آن، رفتارها و خلاقیت‌های نوآورانه را می توان از ترکیبات ضروری برای ساختن آن دانست. لذا هدف از این تحقیق، بررسی نقش رفتار های نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار با نقش میانجی  خلاقیت می باشد. روش تحقیق مروری و با مطالعه تحقیقات مرتبط انجام پذیرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات نشان داد که رفتارهای نوآورانه بر مزیت رقابتی پایدار موثر است. و حاکی از آن است که رفتارهای ایجاد شده برای مشتریان، به طور غیرمستقیم رقابت را از طریق جهت گیری بازاریابی افزایش می دهد. علاوه بر این، توسعه نوآوری به طور مستقیم و مثبت علاوه بر ایجاد ارزش، بر رقابت پذیری نیز تأثیر می گذارد. همچنین پاسخ به رفتارهای نوآورانه بر خلاقیت کارکنان تاثیرگذار است. همچنین خلاقیت کارکنان بر مزیت رقابتی پایدار موثر است. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح بالایی مزیت رقابتی و نفوذ در بازار از طریق خلاقیت کارکنان بر ضرورت بهبود تصویر ذهنی برند تاکید می کند. در واقع تصور ازسطح خلاقیت بالاتر و اثربخش آنها در ارضا نیازها، همراه با سطح بالاتری از رقابت خواهد بود. در نهایت، اعمال سیاست ها و حمایت های در جهت ترویج و گسترش استفاده از نوآوری ها و خلاقیت های برتر در راستای تولید محصولات با کیفیت برای افزایش قدرت رقابت پذیری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها