بررسی مفهومی سواد دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام‌نور، کرج، ایران.

چکیده

جهان امروز، جهانی با تحولات عظیم است. که در طول این سالها به سمت آینده دیجیتالی حرکت کرده است. به طوری که فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است یکی از عمده ترین شرایط توسعه در فن آوری اطلاعات وجود افراد متخصص و کار آمد می باشد، از اینرو لزوم توجه به ارتقای مهارت ها برای آمادگی در برابر سیل عظیم تغییرات بیشتر احساس می‌شود بنابراین با توجه به به این موارد ، پیش از پیش مبحث سواد دیجیتالی مطرح می شود. سواد دیجیتالی به عنوان یک شایستگی اصیل در قرن بیست و یکم است که برای بازارهای رقابتی و جهانیِ امروز ضروری است. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی مفهوم سواد دیجیتالی به صورت مطالعه مروری پرداخته است. و نتایج پژوهش حاکی بر این امر است که افراد باسواد دیجیتال می دانند چگونه با استفاده از ابزارهای دیجیتالی، توانمندی های خود را به مخاطبان گسترده تری عرضه کرده و با افراد از سراسر دنیا تعامل برقرار کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات