نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی-بازاریابی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی راه دانش بابل، بابل، ایران.

چکیده

مسئولیت اجتماعی از جمله مهم ترین عناصر وجودى سازمان ها شناخته شده است، به گونه اى از آنجایی که هدف مدیران سازمان ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان میباشد هدف اصلی بررسی اینست که استفاده از رسانه های اجتماعی چه تأثیری بر عملکرد شغلی کارکنان در شرکت ایران خودرو دارد. این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی است و از آنجایی که به دنبال یافتن رابطه بین متغیر های پژوهش هستیم این تحقیق از نوع همبستگی نیز می باشد. در تحقیق حاضر جامعه آماری تحقیق، جامعه آماری مطالعه حاضر عبارت است از کلیه مدیران و کارکنان ایران خودرو می باشند که در حدود 409 نفر می باشند.  که با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه تحقیقی حاضر، برابر با 199 نفر می باشد. و از روش نمونه گیری دردسترس استفاده شد. ابزار گردآ‌وری اطلاعات، از طریق پرسشنامه استاندارد می‌باشد که در بین افراد نمونه تقسیم گردید و با اخذ پرسشنامه‌ها و اطلاعات بدست آمده از فرضیه‌های مورد تحقیق با استفاده از نرم‌ افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که در ادامه به نتایج حاصل از آن خواهیم پرداخت. که نتایج حاصل از آرمون رگرسیون بیانگر آنست که شبکه های اجتماعی و ابعاد آن (چشم انداز مشترک، اعتماد و  روابط شبکه) بر عملکرد شغلی کارکنان در شرکت ایران خودرو تاثیر مثبت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها