نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی اثربخش باکیفیت زندگی کاری انجام شد. جامعه آماری کارکنان شهرداری بهشهر بودندکه تعدادآنها 340 نفر می باشد. بامراجعه به جدول کرجسی ومورگان وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده 181نفربه عنوان نمونه انتخاب وازآنان خواسته شد به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دهند. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد مدیریت منابع انسانی اثربخش و پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مورداستفاده قرارگرفت.کلیه تحلیل داده ها بوسیله نرم افزار  SPSS-18انجام شد. یافته ها حاکی ازآن است که با توجه به اینکه مقدار سطح معنی داری (000/0) کوچکتر از سطح خطای 05/0 می باشد، بنابراین با 95 درصد اطمینان بین مدیریت منابع انسانی  اثربخش با قانون گرائی در سازمان کار، توسعه قابلیت­های ­انسانی ، پرداخت منصفانه و کافی، سلامتی بهداشت- درمان و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم  کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها