نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

2 کارشناس ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق شناسایی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر رضایت شغلی و عملکرد فردی کارکنان در سازمان راه و شهرسازی استان مازندران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان سازمان راه و شهرسازی استان مازندران می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از کرجسی و مورگان تعداد 118 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران تایید شد. پس از بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه، اطلاعات و داده ها جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با آمار توصیفی ( شامل : فراوانی، درصد فراوانی نسبی) و آمار استنباطی (شامل آزمون های کولموگروف-اسمیرنف، رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج حاصله بیانگر آنست که سازمان یادگیرنده و مولفه های آن (ابعاد) تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری بر رضایت شغلی دارد و می تواند نقش موثری در افزایش عملکرد فردی کارکنان در سازمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها