بررسی مفهومی سواد دیجیتالی
بررسی مفهومی سواد دیجیتالی

دکتر اسدالله خدیوی؛ علیرضا فرید

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 77-86

https://doi.org/10.22034/jmek.2021.143722

چکیده
  جهان امروز، جهانی با تحولات عظیم است. که در طول این سالها به سمت آینده دیجیتالی حرکت کرده است. به طوری که فناوری اطلاعات در سالهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است یکی از عمده ترین شرایط توسعه در ...  بیشتر