فصلنامه تلاش دارد تا با انتشار به موقع مقالات، پژوهش‌ها و یافته‌های مربوط به مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی، ضمن معرفی نشریه‌ای در طراز علمی و کیفی بالا در حوزه مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی از جمله اهداف ذیل را تحقق بخشد:

  • معرفی و ارتقای جایگاه «پژوهش‌های میان رشته‌ای» در مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در کشور؛
  • ایجاد فضای گفتمان علمی در موضوعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی؛
  • بسط و گسترش مرزهای مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی در تعامل با سایر حوزه‌ها و رشته‌ها مرتبط؛
  • فراهم نمودن زمینه تعاملات علمی در حوزه‌های مرتبط با مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی؛
  • تلاش جهت رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه‌ مطالعات و پژوهش‌های مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی؛
  • کمک به انتشار به موقع یافته‌های جدید پژوهشی در حوزه مطالعات مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی.