شرح فلودیاگرام داوری: ابتدا مقالات توسط نویسنده و مطابق با شیوه نگارش مقاله ارسال می‌شود. در گام بعد، دبیر علمی ضمن بررسی اولیه رعایت شروط مقرر، یا آن را برای اصلاح به نویسنده عودت داده و یا در صورت رعایت ضوابط، مقاله را برای اظهارنظر برای سردبیر ارسال می‌نماید. گام سوم، تصمیم‌گیری توسط سردبیر است. اگر مقاله را فاقد رهیافت‌های پژوهشی و یا خارج از حوزه تخصص فصلنامه تشخیص دهد، آن را بایگانی خواهد کرد و در غیر این صورت برای داوری ارسال می‌نماید. نظریه داوران یکی از سه مورد «عدم قبول، قبول با اصلاحات یا قبول به شکل موجود» است. در صورت نخست، مقاله بایگانی خواهد شد. در حالت دوم، مقاله برای اصلاح و رفع اشکالات به نویسنده مرجوع می‌شود. در صورت سوم و یا پس از اصلاحات به‌عمل آمده مورد تایید، مقاله برای اظهار نظر نهایی به هیات تحریریه ارسال خواهد شد. نظر هیات درخصوص قبول یا رد مقاله قطعی است. چنانچه هیات تحریریه، مجوز انتشار مقاله را  صادر کند، متن نهایی برای ویراستاری فنی و ادبی و سپس صفحه‌آرایی در اختیار عوامل اجرایی فصلنامه قرار داده شده و در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.