نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیر دولتی فروردین، قائمشهر، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ـ غیر دولتی فروردین، قائمشهر، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکت با توجه به کیفیت حمایت سرمایه‌گذار در شـرکت‌هـای پذیرفته‌شده در بـورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری تحقیق شامل 120 شـرکت‌ پذیزفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طـی سـال‌هـای 1395 تـا 1399 می‌باشـد. روش آماری مـورد اسـتفاده جهـت آزمـون فرضیه‌های مطـرح شـده در ایـن تحقیق «مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی» است یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تمرکز مالکیت موجب افزایش یا کاهش معناداری بر عملکرد شرکت نخواهد شد. از این رو بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سویی دیگر مشاهده می‌شود که کیفیت حمایت سرمایه‌گذار تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت داشته است. بنابر این تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت به وضوح با کیفیت حمایت سرمایه‌گذار تعدیل می‌گردد لذا تمرکز مالکیت شرکت‌ها در فعالیت‌های شرکتی و توزیع سرمایه در راستای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تجاری، اعطای تسهیلات و ... نمی‌تواند شاخص Q توبین شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی، نتایج تحقیق نشان می‌دهد نظریه پردازان سازمان باید توجه بیشتری به قدرت و منافع سهامداران بزرگ داشته باشند و مکانیسم نظارت مناسبی را تنظیم کنند که قدرت سهامداران بزرگ را محدود نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Ownership Focus on Company Performance with Respect to the Quality of Investor Support in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Farahani 1
  • Seyed Ali Nabavi Chashmi 2

1 MA, Financial Management Department, Farvardin Non-Profit Higher Education Institute, Qaimshahr, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Financial Management, Farvardin Non-Profit Higher Education Institute, Qaemshahr, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of ownership concentration on company performance with respect to the quality of investor support in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical sample of the research includes 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2019. The statistical method used to test the hypotheses presented in this research is the "composite data regression model". The research findings show that the concentration of ownership will not significantly increase or decrease the company's performance. Therefore، there is no significant relationship between the concentration of ownership and the performance of companies. On the other hand، it can be seen that the quality of investor support has had a positive and significant effect on the company's performance. Therefore، the concentration of ownership and performance of the company is clearly adjusted to the quality of investor support، so the concentration of ownership of companies in corporate activities and capital distribution in order to invest in business activities، grant facilities، etc. can not affect the company's Tobin Q index. In general، the results show that the theorists of the organization should pay more attention to the power and interests of large shareholders and set up an appropriate oversight mechanism that limits the power of large shareholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership Focus
  • Company Performance
  • Investor Support
احمدپور، احمد، و جوان، سعید. (1394). بررسی ساختار مالکیت و رابطه میان پاداش هیات مدیره و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی, 7(2 (24))، 17-31.
اولاد غفاری، حمید، خسروی پور، نگار. (1399). تأثیر غیر بهینگی ساختار سرمایه بر عملکرد واقعی شرکت. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 12(45)، 239-272.
باغومیان و نقدی (۱۳۹۳). تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
حیدری کیا، م.، و حسین زاده، م. (1398). تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه بازرگانی، 23(90)، 33-54.
خواجوی، ش.، و داداش، ن.، و رضایی، غ. (1393). رابطه ساختار مالکیت، ساختار مالکیت و عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی)، 6(23)، 55-74.
رحیمیان، نظام الدین؛ رضایی، فرزین؛ میرعبداللهی، فرانک سادات (۱۳۹۴). ارتباط میان ساختار مالکیت و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 53(1)، ۸۳-۱۰۰.
روشن پژوه، اکرم، اوحدی، فریدون. (1398). رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌ها (اثر چرخه تجاری) در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 12(44)، 97-109.
سعیدی، علی؛ شیری قهری، امیر (۱۳۹۱). ساختار مالکیت و عملکرد شرکت‌ها (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 18(5)، ۱۵۳-۱۷۲.
شیروانی، حامد، سروش یار، افسانه. (1398). بررسی تأثیر تمرکز مالکیت در شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 7(1)، 165-184.
عسگری، حیدر؛ موسایی، جابر محمد (۱۳۹۴). بررسی تاثیر ساختار و ویژگی‌های هیئت مدیره بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد، هتل بین‌المللی آسمان اصفهان، اردیبهشت ۹۴.
گلرزی، غلامحسین; مهماننوازان، سهیلا (1393). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران.
مشایخ، شهناز؛ عبداللهی، مهین (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(۱۰)،۸۶-۷۱.
Abdullah, H., & Tursoy, T. (2021). Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption. Review of Managerial Science, 15(2), 379-398.
Al-Dmour, A., Abbod, M., & Al-Balqa, N. (2018). The impact of the quality of financial reporting on non-financial business performance and the role of organizations demographic'attributes (type, size and experience).
Bandyopadhyay A, Barua NM (2016) Factors determining capital structure and corporate performance in India: studying the business cycle effects. Quart Rev Econ Finance 61:160–172.
Jensen, M. C. and Meckling, W. (1976), “Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure” Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305–360.
Key, KoreaKimberly G, Kim, Jeong Youn. (2020). IFRS and accounting quality: Additional evidence from KoreaKimberly. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 39 (2020) 100-306.
Kouki, Ahmed, (2018). Mandatory IFRS adoption, investor protection and earnings management: a data analysis of Germany, France and Belgium listed companies, International Journal of Accounting & Information Management, Permanent link to this document: https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2018-0091.
Xu, Xiaonian. Wang, Yan. (1999). Ownership Structure and corporate governance in Chinese Stok companies. China Economic Reviw, Vol (10), pp. 75-98.