نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 گروه مدیریت، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی در پارک علم و فناوری مازندران است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن کلیه کارکنان پارک و مدیران شرکت های دانش بنیان به تعداد 96 نفر هستند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌برداری تصادفی ساده 77 نفر تخمین زده شد. در پژوهش حاضر، برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه و میدانی استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه فکری بنتیس و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل استفاده گردید. برای تحلیل استنباطی از آزمون نرمالیته کولموگروف- اسیمرنوف(k-s) و آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه فکری(3 متغیر سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study effect of intellectual capital on organizational entrepreneurship(Case study: Mazandaran Science and Technology Park)

نویسندگان [English]

  • Alireza Dadashi Jokandan 1
  • Alireza Ghaffari 2
  • Reza Yousefi Saeed Abadi 3

1 Young Researchers and Elite Club, Talesh Branch, Islamic Azad University, Talesh, Iran.

2 Department of management, rasht branch, Islamic azad university, rasht, Iran.

3 Assistant professor, Department of management, Sari branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The purpose is study effect of intellectual capital on organizational entrepreneurship in Mazandaran Science and Technology Park. The research method is descriptive-survey and its statistical population is 96 employees of the park and managers of knowledge-based companies. The statistical sample was estimated using Cochran's formula and simple random sampling method of 77 people. In the present study, the library and field methods have been used to collect data. The Bentis intellectual capital questionnaire and Margaret Hill organizational entrepreneurship questionnaire were used to collect data. Kolmogorov-Simmernov (k-s) normality test and multivariate regression test were used for inferential analysis. The results showed that intellectual capital (3 variables of human capital and structural capital and relational capital) have a positive and significant effect on organizational entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • Human capital
  • Structural capital
  • Relational capital
  • Organizational entrepreneurship