نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عملکرد دانشگاه بر وفاداری به برند دانشگاه و همچنین اثر متغیر میانجی نگرش به دانشگاه در رابطه بین عملکرد دانشگاه و وفاداری به دانشکده و دانشگاه میباشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، ابزار تحقیق پرسشنامه و روش آن میدانی و از نوع توصیفی – پیمایشی بود که شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می باشد. داده ها از 381 نفر از دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال جمع آوری شده است. روش نمونه گیری، خوشه ای و در دسترس بوده است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماره های توصیفی SPSS  صورت پذیرفته است. پایایی متغیرها توسط ضریب آلفای کرونباخ بالای 0.7 می باشد. از روایی محتوا، همگرا و واگرا استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات استفاده گردید. نتایج نشان داد عملکرد دانشگاه بر وفاداری به دانشگاه تاثیر مثبت و همچنین مشخص گردید عملکرد دانشگاه بر نگرش دانشجویان به دانشکده و دانشگاه تاثیر مثبت و نگرش نیز بر وفاداری دانشجویان تاثیر مثبت دارد.در پایان نیز پیشنهاداتی در زمینه بهبود عملکرد دانشگاه در جهت بهبود نگرش دانشجویان و افزایش وفاداری آنان ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of university performance on university brand loyalty with the role of mediating variables of attitude towards university and faculty (Case study of students of Islamic Azad University of North Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Nazari 1
  • majid fattahi 2

1 PhD student in Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Business Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The process of globalization of the labor market and ease of international communication has made the graduate market a competitive market and has revealed the need for university management as a brand. Students as customers in this market are looking for organizations that meet their needs in the best possible way. Hence, universities are also seeking to satisfy their students. In fact, the high number of loyal students has become a prominent competitive advantage, which guarantees the survival of the institution and provides the field for university development in the long run. The present study investigates the impact of university performance on university brand loyalty and the effect of mediator's attitude toward university in the relationship between university performance and loyalty to college and university. This research is a descriptive - survey method is a questionnaire and a descriptive-survey method. It includes students of Islamic Azad University, Tehran North Branch. Data were collected from 381 students in the Azad University of North Tehran Branch. In this study, data analysis was done using descriptive statistics of SPSS software. The reliability of the variables is higher than Cronbach's alpha coefficient is greater than 0/7. Convergent and divergent content validity has been used. The Kolmogrov-Smirnov test was used to examine the normal variables and the equations modeling was used to test the hypotheses of the research. The results showed that the university's performance on university loyalty was positive and it was also determined that the university's performance on student's attitude toward college and university had a positive effect and attitude had a positive effect on student loyalty. At the end, there were also suggestions on improvement of university performance in order to improve students' attitude. And increase their loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University brand
  • Brand loyalty
  • Brand attitude
  • University performance