نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه مدیریت اجرایی گرایش استراتژی، سازمان غذا و دارو، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر انعطاف پذیری نیروی انسانی بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری در سازمان انتقال خون ایران می باشد. نوع تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ فضای عملیاتی، توصیفی می باشد. جامعه آماری، 242 نفر از مدیران و کارکنان سازمان انتقال خون استان تهران می باشند و نمونه آماری آن بر اساس فرمول کوکران می باشد. ابزار گردآوری داده های تحقیق حاضر پرسشنامه است که پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ، تصنیف(دونیمه کردن) و پایایی ترکیبی مورد سنجش و تایید قرار گرفته است. روایی ابزار تحقیق نیز با روش های روایی صوری، محتوی و همگرا مورد تأئید قرار گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاضر تأثیر انعطاف پذیری مهارت کارکنان و انعطاف پذیری رفتار کارکنان بر فرهنگ سازگاری و نیز تاثیر فرهنگ سازگاری بر نوآوری خدمات و نوآوری فرایند ها را نشان می دهد. همچنین نتایج، نشان دهنده نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری در رابطه بین انعطاف پذیری مهارت کارکنان و انعطاف پذیری رفتار کارکنان با نوآوری خدمات و نوآوری فرایندها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Human Resource Flexibility on Organizational Innovation with the Mediation Role of Adaptability Culture (Case Study: Iranian Blood Transfusion Organization)

نویسنده [English]

  • Leila AmirNejad

MA, Department of Executive Management Strategy, Food and Drug Organization, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this research is investigation of human resource flexibility effect on organizational innovation with the mediating role of adaptability culture in the Iranian blood transfusion organization. The hypotheses of the research examine effect of staff skill flexibility, staff behavior flexibility, and the flexibility of human resources activities on adaptability culture as well as the effect of adaptability culture on service innovation and process innovation. The type of the research, in terms of purpose is practical and descriptive in term of usage. The statistical population of this research is 242 people of managers and employees of Tehran Blood Transfusion Organization and its statistical sample is based on Cochran formula. For this purpose, 242 questionnaires were distributed among the sample members that were selected by simple random method from among the statistical population. The data gathering tool of present research is the questionnaire that its reliability was evaluated and validated by calculation of Cronbach's alpha, compilation (duplication) and composite reliability. The validity of the research tool has been confirmed by nominal, content, and convergent validity methods. Structural equations modeling method and smart PLS software were used to analyze the information. The results of present study show the effect of staff skill flexibility and staff behavior flexibility on adaptability culture as well as the effect of adaptability culture on service innovation and process innovation. The results also show the mediating role of adaptability culture in the relationship between the staff skills flexibility and the staff behavior flexibility with service innovation and process innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexibility of Human Resources
  • organizational Innovation
  • Flexibility
  • Adaptability Culture
پرهیزگار، محمدمهدی؛ فروزنده دهکردی، لطف اله؛ جوکار، علی اکبر؛ درینی، ولی محمد(1392).«شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز در صنعت نشر کشور». فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 11(31).
پورزارع، هدی؛ رحیمی، فرج اله(1395).«بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مزیت رقابتی». فصلنامۀ پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 8(4) (شماره پیاپی 26)، صص: 57-81
پورفتح اله،علی اکبر،(1396) ،در جستجوی اهداکننده مستمر،مصاحبه،سازمان انتقال خون ایران 
حسینی مقدم، سید محمدرضا حجازی، سیدرضا(1393).«تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد بانکها با متغیرمیانجی بازارگرایی در بانک های خصوصی ودولتی استان گیلان». مجله توسعه کارآفرینی، 7(2): 229-211.
حسینی، سید محمود؛ سالار، جمشید(1391).«بررسی تاثیر بازارمداری و نوآوری بر  عملکرد شرکتهای غذایی بورس». فصلنامه علمی_پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،  2(3): 12-34.
رحیمی، فرج اله؛  محمدی، جیران؛ پورزارع، هدی (1395).«تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی تعهد محور بر انعطاف پذیری منابع انسانی و مزیت رقابتی». فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، 25(82):  122-99 .
سنجقی، محمد ابراهیم؛ فرهی بوزنجانی، برزو؛ حسینی سرخوش، سیدمهدی؛ حاجی شفیعی، جمال(1390).« اثر میانجی گری فرهنگ انطباق پذیری بر رابطه ی بین رهبری تحول آفرین و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های منتخب در زنجیره تأمین فناوری های دفاعی)». نشریه بهبود مدیریت، 5(3) پیاپى 14 :122- 139 .
سیدنقوی، میرعلی؛ حقیقی کفاش، مهدی؛ نجفی کلیانی، وحید(1391). «انعطاف پذیری منابع انسانی و عملکرد سازمان در صنعت بیمه». فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 22(67) :129 تا 153.
شاه محمدی مهرجردی، مرضیه؛ بردبار، غلامرضا(1395). «ارائه الگوی تأثیر انتقال و یکپارچه سازی دانش بر انعطاف پذیری منابع انسانی». فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 8(1): 237-260.
شریعت نژاد، علی؛ امرایی، فیروز؛ ساعدی، عبدالله(1394).« تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان)». فصلنامه توسعه کارآفرینی، 8(2): 313-332
-شیخی، ایوب؛ اسمعیل پور زنجانی، سعید؛  اوکاتی، وحید(1395)، نقش انعطاف پذیری منابع انسانی بر جذابیت سازمانی ادراک شده کارکنان، مطالعات کمی در مدیریت، سال هفتم، شماره 24، 147-170
طبیبی، سید جمال الدین؛ گوهری، محمودرضا؛ غلامی، الهام(1394). «رابطه ی انعطاف پذیری منابع انسانی و شاخصهای عملکردی در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی». مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 9(5): 42-56 .
عباس زاده، محمد؛ علیزاده اقدم، محمدباقر؛ کوهی، کمال؛ بوداقی، علی (1394).« بررسی تأثیر دانش آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق پذیری سازمانی(مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)». مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 4(3): 431 – 454.
عباسی، رسول؛ باباشاهی، جبار؛ افخمی اردکانی، مهدی؛ فراهانی، داود(1392). «بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری». فصلنامه علمی  پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(1) : 87_106 
فرهادی ،محمدعلی (1396) ،اهداکنندگان سرمایه های اجتماعی،فصلنامه خون، خون بخش ،سری جدید ،شماره18
کاظمی نژاد،یوسف (1396) ،نقش نیروی انسانی در رویه های سازمانی،مصاحبه ،سازمان انتقال خون ایران ،اداره کل منابع انسانی.
نمامیان، فرشید؛ فیض الهی، صادق(1394).« تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری(مطالعة موردی: شهرک صنعتی ایلام)». نشریه فرهنگ ایلام، 16(46 و 47).
Bhattacharya, Mousumi. , Gibson, Donald E., Doty, D. Harold. (2005). The Effects of Flexibility in Employee Skills, Employee Behaviors, and Human Resource Practices on Firm Performance. Journal of Management , 31: 622-640, doi:10.1177/0149206304272347.
Davila, T., Shelton, R., & Epstein, M. J. (2006). "Making Innovation Work:  How to Manage It, Measure It, and Profit from It". Upper Saddle River. Wharton School Publishing.
Denison, D., Nieminen, L. and Kotrba, L. (2014), Diagnosing organizational cultures: a conceptual and empirical review of culture effectiveness surveys, European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 23, No. 1, pp. 145-161. 
Do, Ben-Roy; Yeh, Pi-Wen; Madsen, Jean (2016), Exploring the relationship among human resource flexibility, organizational innovation and adaptability culture, Chinese Management Studies, Vol. 10, Issue: 4, pp.657-674
Fraser, k.  ; Hvolby, H.-H. (2010). Effective team working: can functional flexibility act as an enhancing factor? Team Performance Management, (16):74-94.
Huse, M. , Neubaum, D. O. and Gabrielsson, J. (2005), Corporate innovation  and competitive environment, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol. 1,  No. 3, pp. 313-333.
Karadzic, Vanja; Paula Antunes& John Grin (2012). "How to Learn to Be Adaptive?",Journal of Cleaner Production, Vol 45, p. 29-37.
Kenney, Steven (2009). "The Adaptive Organization, Fostering Change in Five Areas", Toffler Association.
Liao, S, Fei, Wu-Chen, Liu, C, (2008), "Relationships between knowledge inertia, organizational learning and organization innovation", Technovation 28: 183–195
Maital, S., & Sehadri, D. (2007). "Innovation management". Sage publications.
Martínez_Sánchez, Angel; Vela_Jiménez, María José; Pérez_Pérez, Manuela; de_Luis_Carnicer, Pilar (2008), Workplace flexibility and innovation: The moderator effect of inter_organizational cooperation, Personnel Review, Vol. 37 Issue: 6, pp.647-665 .
Mohammadkazemi, Reza; Soheili, Sara; Taherkhnai, Farnoosh; JafariMoghadam, Saeed (2014). The impact of organisational climate on innovation: a case study of the Ministry of Sports in Iran. Middle East Journal Management,1(4(
Monavvarian A, Khamda Z. (2010) "Towards successful knowledge management: people development approach". Business Strategy Series; 11(1): 20-42
Morel, L., & Boly, V. (2006). "Innovation process evaluation : From self assessment to detailed technological audit".
Ngo, Hang-Yue; Loi, Raymond(2008),  Human resource flexibility, organizational culture and firm performance: An investigation of multinational firms in Hong kong, The Journal of Human Resource Management, 19(9): 1654-66.
Puga, D. and D. Trefler (2010), "Wake up and smell the ginseng: Innovation trade and the rise of incremental innovation in low-wage countries", Journal of Development Economics, 91(1); 64-76.
Rhee Jaehoon,Park b aekyung,Lee c DoHyung,(2010),"Drivers of innovativeness and for performance innovative SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation",Technovation,vol.30,pp65–75.
Robinon Lance W, Berkes, Fikret (2011), Multi-level participation for building adaptive capacity: Formal, agency-community interactions in northern Kenya, Global Environmental Change 21: 1185–1194.
Santos, D. F. L., Basso, L. F. C. ; Kimura, H.& Kayo, E. K. (2014). Innovation efforts and performances of Brazilian firms. Journal of Business Research, 67(4), 527-535
Strichman, NancyJill(2005), Adaptive Capacity In Israeli Social Change NonprOfits, University of Pittsburgh.
Tidd, J.; Bessant, J.; Pavitt, K. (2005). Managing innovation: integrating technological, market and organizational change (3rd Edition ed.). NewYork. John Wiley & Sons , Ltd.
Úbeda-García, Mercedes; Claver-Cortés, Enrique; Marco-Lajara, Bartolomé; Zaragoza-Sáez, Patrocinio (2017), Human resource flexibility and performance in the hotel industry: The role of organizational ambidexterity, Personnel Review, Vol. 46, Issue: 4, pp.824-846
Valencia, J.C.; Valle, R.S.; Jiménez, D.J. (2010), Organizational culture as determinant of product innovation. European Journal of Innovation Management, 13(4), 466-480.
Vinzi, Vincenzo Esposito; Trinchera, Laura; Amato, Silvano (2010) , PLS Path Modeling: From Foundations to Recent Developments and Open Issues for Model Assessment and Improvement, Handbook of Partial Least Squares  Springer Handbooks of Computational Statistics
Von Hippel, E. (2005). "Democratizing Innovation". MIT Press, ISBN 0-262- 22074-1, 105.
-Way, S. A., Tracey, J. B., Fay, C. H., Wright, P. M., Snell, S. A., Chang, S., & Gong, Y. (2012). Validation of a multidimensional HR flexibility measure. Journal of Management, 0149206312463940.
Wetzels, Martin; Odekerken-Schröder, Gaby; van Oppen, Claudia (2009), Using PLS path modeling for assessing hierarchial construct models: guidelines and impirical illustration, MIS Quarterly Vol. 33 No. 1
Zawislak, P. A. & Gamarra, J. T. & Alves, A. C. & Barbieux, D. & Reichert, F. M. (2014). The Different Innovation Capabilities of the Firm: Further Remarks upon the Brazilian Experience. Journal of Innovation Economics & Management, 13: 129-150.