نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه ‏پیام نور، تهران، ایران

2 ‏ کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، ‏دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ‏

10.22034/jmek.2023.408822.1093

چکیده

امروزه اهمیت و نقش صادرات در تامین امنیت اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشورها بسیار مورد توجه قرار گرفته ‏است.در عرصه روابط بین الملل، بحرانهای اقتصادی و پیشرفت های شگرف تکنولوژیک، شرایط جدیدی را ایجا می کند ‏و نیاز به اسیب شناسی و تحلیل های علمی در حوزه صادرات رابیشتر می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیلی ‏به وضعیت مبادلات تجاری ایران و مالزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و ‏تحلیل داده ها، توصیفی- تحلیلی است. براساس نتایج این پژوهش مبادلات تجاری ج.ا.ایران و مالزی از سال 1388 تا ‏‏1396 نشان میدهد در کلیه سالهای مذکور این تجارت با سود چندین برابر به نفع مالزی بوده است . بنابراین نیاز است ‏که صادر کنندگان ایرانی به روند فعلی صادرات خود با قدرت بیشتر و همچنین رفع نقایص احتمالی و انجام بهبودهای ‏مورد نیاز ادامه دهند، چرا که بیشتر موارد صادراتی به مالزی کالاهایی با مزیت نسبی مناسب هستند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analytical study of trade relations between Iran and ‎Malaysia ‎

نویسندگان [English]

  • roholah hosseini 1
  • کیهانی ‏ کیهانی ‏ 2

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه ‏پیام نور، تهران، ایران

2 ‏ کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، ‏دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ‏

چکیده [English]

Today, the importance and role of exports in providing economic security and the ‎progress and development of countries has been given a lot of attention. In the field of ‎international relations, economic crises and tremendous technological advances create ‎new conditions and the need for pathology and analysis. It increases scientific knowledge ‎in the field of export. The present study was conducted with the aim of analyzing the ‎situation of trade exchanges between Iran and Malaysia. This research is applied in terms ‎of purpose and descriptive-analytical in terms of data collection and analysis. Based on ‎the results of this research, the commercial exchanges between Iran and Malaysia from ‎‎1388 to 1396 show that in all the mentioned years, this trade has benefited Malaysia ‎several times. Therefore, there is a need for Iranian exporters to continue their current ‎export process with greater strength, as well as to eliminate possible defects and make the ‎required improvements, because most of the items exported to Malaysia are goods with a ‎comparative advantage. Keywords: international relations, export, Iran, Malaysia

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: international relations
  • export
  • Iran
  • Malaysia