نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ

2 علم و فرهنگ

10.22034/jmek.2023.410774.1095

چکیده

امروزه با پیشرفت دیجیتال و اینترنت، بازاریابی کلامی بستر جدیدی برای فعالیت پیدا کرده ‌است. در واقع بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی موجب تغییر بازاریابی کلامی شده ‌است. یکی از مهم‌ترین نتایج شبکه‌های اجتماعی شکل‌گیری بازاریابی کلامی الکترونیک بین اعضای این شبکه‌ها می‌باشد که به عنوان یکی از مهم‌ترین کاربردهای این شبکه‌ها مطرح می‌باشد. پدیده گردشگری همواره حائز اهمیت بوده و براساس پیش‌بینی‌های انجام گرفته به سودآورترین صنعت جهان مبدل خواهد شد و در این بین حوزه گردشگری سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش عوامل مؤثر بر بازاریابی کلامی الکترونیک در رشد اقتصاد گردشگری سلامت (مورد مطالعه: شهر شیراز) می‌باشد. پژوهش توصیفی پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش شامل 56 نفر از گردشگران سلامت شهر شیراز بودند، که به صورت غیرتصادفی انتخاب و مصاحبه شدند. داده‌ها و سناریوها با استفاده از تکنیک‌ نگاشت شناختی فازی تحلیل و مدل پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی طراحی شدند. در این راستا، عوامل متعددی دخیل هستند که از این میان عوامل تبلیغات کلامی کاربران، بهبود تجربه گردشگران و افزایش تعامل با گردشگران به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند؛ زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بود ند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of effective factors on electronic word of mouth marketing in the growth of health tourism economy (Study case: Shiraz city)

نویسندگان [English]

  • Mona Salimi 1
  • Ali Hassani 2

1 University of science and culture

2 science and culture

چکیده [English]

Nowadays, with the advancement of digital and internet, verbal marketing has found a new platform for activity. In fact, marketing in social networks has changed verbal marketing. One of the most important results of social networks is the formation of electronic verbal marketing between the members of these networks, which is considered as one of the most important applications of these networks. The phenomenon of tourism has always been important and based on the predictions made, it will become the most profitable industry in the world, and in the meantime, the field of health tourism is of great importance. Hence, the aim of this research is to investigate the role of effective factors on electronic word of mouth marketing in the growth of health tourism economy (case study: Shiraz city). Descriptive research is a survey. The statistical sample of the research included 56 health tourists from Shiraz, who were selected and interviewed non-randomly. Data and scenarios were analyzed using fuzzy cognitive mapping technique and the research model was designed using social network analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • electronic word of mouth marketing
  • economy
  • tourism economy
  • health tourism